İç Kontrol Sistemi

• İç Kontrolün Tanımı 

            İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

• İç Kontrolün Amacı 

            Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılmasını ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.

•   İç Kontrolün Temel Nitelikleri 

  • İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
  • İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
  • İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
  • İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.
  • İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
  • İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.

•   Kamu İç Kontrol  Standartları 

             Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

             Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamırisk değerlendirmesikontrol faaliyetleribilgi ve iletişim ile izleme bileşenleriesas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     İlgili Linkler 

  http://kontrol.bumko.gov.tr/

  http://ec.europa.eu/

  http://www.coso.org/

  http://www.intosai.org/en/portal/

  https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

  https://www.isaca.org/Pages/default.aspx