Gıda İşleme Bölümümüz Hakkında

 

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu 2547 ve 2880 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca 2010 yılında kurulmuştur. Gıda İşleme Bölümü iki program Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı 2012-2013 Eğitim/Öğretim yılında  ve Gıda Teknolojisi Programı olarak Önlisans eğitimi 2011-2012 Eğitim/Öğretim yılında eğitime başlanmıştır.

 

 

 

Gıda İşleme Bölümü

 

Gıda Teknolojisi Programı

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

 

Vizyonumuz; Hammaddeden tüketime kadar gıdaların üretim aşamalarında güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edilmesi, gıda üretim sistemlerinin sürekliliğin sağlanması için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik konularına hakim teknikerler yetiştirmek, temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak bilgi birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmak, Gıda İşleme Bölümünün özgörevidir.

Misyonumuz; Nitelikli eğitim ve öğretimi ilke edinerek modern teknolojiyi uygulayan, ulusal ve uluslararası platformlarda kabul gören, konusunda atılımcı, yenilikçi, araştırmacı ve örnek kalifiye tekniker bireyler yetiştiren, üreticilere, sanayii kuruluşlarına ve gıda mühendislerine üretim aşamalarında yardımcı olan, bu alanlarda problemleri çözebilen, sürekli gelişen topluma katkı sağlayan ve kaliteli hizmet verebilen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir Gıda İşleme Bölümü olmaktır.

 

Kazanılan Derece

 

Mezun olan öğrenciye Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programında ön lisans diploması verilir. Mezun olan öğrenciye Gıda Teknolojisi programında ön lisans diploması verilir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Gıda Teknikeri ön lisans derecesi verilecektir.

 

Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  

 

Kabul ve Kayıt Şartları  

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM ‘nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanında yeterli puanı   almış olmaktır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Okulumuzun Gıda işleme bölümünün alt programları olan Gıda Teknolojisi (I. ve II. Öğretim), Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrol Analiz programlarından mezun

olacak öğrencilerimiz ‘‘ön lisans’’ diplomasını alarak Gıda teknikeri unvanına sahip olurlar. Bu programlardan mezun olan öğrencilerimiz DGS ile

 • Gıda Mühendisliği Bölümü,
 • Beslenme Diyetetik Bölümü,
 • Bitki Koruma,
 • Gıda Teknolojisi,
 • Kimya ve 
 • Süt Teknolojisi Bölümlerine geçiş yapabilirler

Mezunların istihdam profilleri

Gıda Teknikerleri gıda alanlarındaki tüm özel sektör işletmelerinde, kamu kuruluşlarında ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın, İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüsü, Kalkınma Ajansları, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Üretme Çiftlikleri, Üniversiteler, Laboratuavarlarda çalışabilmektedir.

Program Profili  

Dört öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksek Okulun fiziki ve beşeri imkanlarından birlikte faydalanılmaktadır.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, kısa sınav, ödev, laboratuvar ve benzeri ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

 

Mezuniyet Şartları  

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

 

Mezunların İstihdam Profilleri  

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ve Gıda Teknolojisi Programından mezun olanlar, çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında çalışabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş  

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PROGRAMI

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı;

 • Temel gıda bilimi, kontrolü ve teknolojisi alanlarında bilgi sunar.
 • Gıda kalite kontrolü ve analizi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptama, tanımlama ve çözme kabiliyeti kazandırır.
 • Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazandırır.
 • Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirmeyi öğretir.
 • Gıda kalite değerlendirilmesinde objektif ve sübjektif yöntemleri kullanma ve sonuçları yorumlama yeteneği edindirir.
 • Laboratuvar kullanma, gıda analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi kazandırır.
 • Meslek etiğine saygılı olmayı öğretir.
 • Bir gıda prosesini planlamasını, uygulamasını ve geliştirilmesini öğretir.
 • Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hâkimiyet sağlar.

 

Program mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar

 • Gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli özel işletmelerde,
 • Gıda kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlardaki gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapıldığı ilgili laboratuvarlarda,
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim ve üretim alanlarında çalışabilirler.

Programın ayrıcalıklı yanları

 • Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına özen gösterilir.
 • Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilmesine olanak verir.
 • İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verir.
 • Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verir.
 • DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş olanağı bulunur.

 

Dikey geçiş sınavı ile tercih yapılabilecek lisans programları

 • Beslenme ve Diyetetik
 • Bitki Koruma
 • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
 • Gıda Mühendisliği
 • Gıda Teknolojisi
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarımsal Genetik Mühendisliği