Bölümümüz Hakkında

 

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Çevre Koruma Teknolojileri; belirli bir amaca yönelik ürün ve prosesler geliştirmek veya var olanları geliştirme yoluyla biyolojik sistemlerde yaşayan organizmalar veya türevlerini kontrollü ortamlarda kullanan bir bilim dalıdır. Özellikle ekosistemlerin kontrollü olarak nasıl çalıştıklarını anlayabilmek için; uzmanlık ve mühendislik yaklaşımıyla birlikte biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve kimya ile bütünleşik çalışmaktadır. Farklı çevresel ortamları incelemek suretiyle, doğal ya da yapay ortamlardaki doğal ve yapay sistemlerin yapısal özelliklerini daha iyi anlamak ve yorumlamak imkânını sağlamaktadır. Elde edilen bu bilgiler çevre problemlerinin çözümünde etkin bir rol oynamaktadır. Su,  atık su, sediment, veya topraktan kirleticilerin uzaklaştırılması, yenilenebilir kaynaklardan yararlanılması, çevredeki kirleticilerin veya patojenlerin algılanması ve tehlikeli patojenlere karşı halkın korunması gibi başlıca görevleri kapsamaktadır.

Çevre Koruma Teknolojileri, multidisipliner bir yaklaşım ile çevresel problemleri çözen Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biridir. Ulusal ve uluslararası boyutta çevre problemlerine bilimsel esaslara dayalı teknolojik olarak uygulanabilir çözümler üretilmesi ve nitelikli teknik insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Çevre Koruma Teknolojileri pratikte önemli problemleri çözmek için gerekli araçları sağlayan multidisipliner bir program özelliğindedir.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Genel Bilgi

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü’ne bağlı olan “Çevre Koruma ve Kontrol Programı” günümüzde sanayileşme ve hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların kirlenmesi ile ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümüne ve kontrolüne ve ayrıca doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim veren bir programdır.

Programın amacı; günümüzde önemi giderek artmakta olan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine giden yolda mevcut düzenleme ve yasalara uyum süreci kapsamında, çevre sorunlarının bilincinde olan, özellikle de hava, su ve toprak kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi, kirlilik tespiti amacı ile yapılan analizlerin uygulanması, çevresel kirliliklerin araştırılması ve elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi ve yasal mevzuatların yürütülmesi ile ilgili konularda özel sektör ve kamu işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde meslek elemanları yetiştirmektir. Bu konuda son yıllarda üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin de talepleri artmaktadır ve diğer üniversitelerde de doluluk oranı %100’lere yakındır.

Programın hedefi; mezun olan öğrencilerin, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında sorumluluk alabilecek düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olmasını sağlayarak meslek elemanı ihtiyacına cevap verilmesine katkıda bulunmaktır. Bu program kapsamında, ulusal ve uluslararası boyutta çevre problemlerine bilimsel esaslara dayalı teknolojik olarak uygulanabilir çözümler üretilmesi ve nitelikli teknik insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

“Çevre Koruma ve Kontrol” programı pratikte önemli problemleri çözmek için gerekli araçları sağlayan multidisipliner bir program olma özelliği taşımaktadır. Amasya ve yöresi “Çevre Koruma ve Kontrol Programı” açısından uygun ve yeterli uygulama alanlarına ve yöreye özgü doğal kaynaklara sahiptir. Özellikle Amasya ilinin ortasından geçen Yeşilırmak’ın doğal güzelliğini bozan kaynakların ve Amasya ilinin önemli değerlerinden Akdağ suyunun işlenip şişelenerek içme suyuna dönüştürüldüğü Akdağ Su Fabrikası Program öğrencileri açısından Amasya’da bulunan önemli uygulama alanlarındandır.

Amasya yöresinde su kaynaklarının alabalık üretimi ve yetiştiriciliğine elverişli olmasından dolayı kurulmaya başlanan alabalık üretim ve yetiştirme tesislerinden kaynaklanan kirlilik yükünün sucul ekosistemler üzerinde oluşturacağı etkiler üzerine yapılabilecek araştırmalar, öğrencilerimiz açısından gerek arazi ve gerekse laboratuvar şartlarında yürütülebilecek uygulamalara fırsat tanımaktadır. Amasya ilinin program açısından sunduğu diğer bir olanak gerek ilçelerinde gerekse çevresindeki yakın illerde bulunan arıtma tesislerinin bulunması Çevre Koruma ve Kontrol programının önemini artırmaktadır. Ayrıca pek çok entegre gıda firmalarının bulunması da “Çevre Koruma ve Kontrol Programı”nın ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.

İş Olanakları

Çevre Koruma ve Kontrol Programı’ndan mezun olan öğrenciler;

  • Hava kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık kirliliği, içme suyu ve atık su arıtımında kullanılan ölçüm cihazlarını ve tesis işletim ekipmanlarını,
  • Laboratuvar aletlerini ve cihazlarını,
  • Çevresel parametrelerin analiz edilme yöntemlerini ve veri toplamayı,
  • Büro alet, makine ve malzemelerini kullanmayı öğrenir.

Yukarıda bahsedilen mesleki donanımlara sahip olan mezun öğrenciler;

1.    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

2.    Turizm ve Kültür Bakanlığı,

3.    Sağlık Bakanlığı,

4.    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

5.    Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,

6.    Belediyeler,

7.    MTA,

8.    İller Bankası,

9.    İl Çevre ve Orman Müdürlükleri,

10.  Çevre ve Halk Sağlığı Laboratuvarları,

11.  Atık su Arıtma Tesisleri Laboratuvarları,

12. İçme Suyu Arıtım Tesisleri Laboratuvarları,

13. Özel Çevre Analiz Laboratuvarları,

14. ÇED Raporu Hazırlayan İşletmeler,

15. Altyapı Projelendirme Şirketleri,

16. Çevre Kirliliği Analiz Cihazları Tanıtım ve Pazarlanmasında,

17. Atık/Atıksu Oluşturan Her Türlü Endüstriyel İşletme,

18. Sivil Toplum Kuruluşları,

gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörde çok rahat bir şekilde iş bulabilme  olanağına sahiptir. “Çevre teknikeri” vasfıyla mezun olacak öğrenciler özellikle bahsedilen istihdam alanlarında çalışabildikleri gibi çevre, inşaat, kimya mühendisleri ve teknikerleri, sağlık personelleri, şehir bölge plancıları ve gönüllü çevre kuruluşları ile de iletişim halindedirler.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23 Mayıs 2019 Tarih ve 30782 sayılı Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliği’nde atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlenmiştir. İlgili Tebliğ uyarınca A sınıf (ileri ve ikincil arıtma tesisleri) kentsel ve sanayi atıksu arıtma tesislerinde en az bir Çevre Teknikeri/Teknisyeni çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre; üniversitemizin Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü “Çevre Koruma Kontrol Programı” mezunlarının bu kapsama giren kentsel ve sanayi arıtma tesislerinde çalışma (istihdam) olanakları bulunmaktadır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Çevre Teknikerleri; Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programından sonra Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ve önlisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Biyokimya ve Kimya Bölümlerine dikey geçiş yapabileceklerdir. Bu da LYS sınavlarına girmeden Lisans programlarına girme hakkı tanıdığı için, öğrenciler bu konuda da diğer lise mezunlarına göre oldukça avantajlı olacaklardır.

İnsan Kaynağı ve Altyapı İmkânları

Bölümümüzde iki adet BİYOLOG (2 adet Dr. Öğr. Üyesi; Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Uzmanı ile Ekoloji Uzmanı) bir adet ÇEVRE MÜHENDİSİ (Öğr. Gör.) görev yapmaktadır. Bölümümüzde hali hazırda görev yapmakta olan öğretim üyelerinin Doktora çalışmalarında Biyoteknoloji, Çevre Biyoteknolojisi, İklim Değişikliği, Ekotoksikoloji, Bitki Biyoteknolojisi ve Ekoloji alanlarında çalışmış olmaları programın başarılı şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

Ek olarak; Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde, diğer bölümlerde farklı akademik ünvanlarda (Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi Dr. ve Öğretim Görevlisi) görev yapmakta olan yine Biyologlar, Mikrobiyolog, Kimyagerler ve Ziraat Mühendisleri mevcuttur.

Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile yine üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde bulunan geniş alt yapıya sahip laboratuvarlar “Çevre Koruma ve Kontrol Programı” öğrencilerinin deneysel gözlem yapmalarına imkan verecek kapasite ve donanıma sahiptir.

Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan “Çevre Koruma ve Kontrol Programı” Amasya ilinde ve çevre illerde tek olma niteliğindedir. Çevre illerde bulunan Üniversitelerde böyle bir program bulunmamaktadır. Böylelikle sadece Amasya ilinde değil çevre illerde ve Orta Karadeniz bölgesinde eğitim ve öğretim verebilecek ve nitelikli mezunlar yetiştirmektedir.