3786

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI

Programın Amacı

Çevre Koruma Kontrol Programının amacı, günümüzde önemi giderek artmakta olan ve Türkiyenin Avrupa Birliği üyeliğine giden yolda mevcut düzenleme ve yasalara uyum süreci kapsamında, çevre sorunlarının bilincinde olan, özellikle de hava, su ve toprak kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi, kirlilik tespiti amacı ile yapılan analizlerin uygulanması, çevresel kirliliklerin araştırılması ve elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi ve yasal mevzuatların yürütülmesi ile ilgili konularda özel sektör ve kamu işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde meslek elemanları yetiştirmektir. 

Vizyon

Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında yetkin olan ara insan iş gücünü yetiştirmektir. 

Misyon

Çevre Koruma ve Kontrol Programının misyonu, verdiği eğitim ile çevre problemleri ve gerekleri ile ilgili analiz ve değerlendirme yapabilen,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen,çevre sistemlerini işletilmesinde yardımcı olabilen,ülke yararına ve gelişimine katkıda bulunabilecek,etkin iletişim kurabilen, yaratıcı ve kendine güvenen,mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve kendini sürekli geliştiren çağdaş çevre teknikerleri yetiştirmektir. 

Program Tanımı 

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümüne bağlı olan Çevre Koruma ve Kontrol Programı, günümüzde sanayileşme ve hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların kirlenmesi ile ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümüne ve kontrolüne ve ayrıca doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim veren bir programdır. Programın eğitim süresi iki yıl olarak belirlenmiştir. 

Programın Hedefi

Çevre yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, doğal ve insan yapımı çevrenin korunması ve geri kazanımı; atık su toplama, arıtma ve alıcı ortama verme konularındaki her tür tesislerin tasarım ve planlama; hava, su, toprak gibi farklı çevresel kesimlerden numune alım, analiz ve değerlendirme çalışmaları; endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ile ilgili ısıtma sistemi ve yakıt seçimi, baca gazlarının arıtımı tasarım; altyapı teknolojisi olarak isimlendiren her türlü şehirsel ve endüstriyel alanlara su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında, tasarım planlama yapabilen teknik ara elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezuniyet Şartları 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, programın öngördüğü 120 AKTS krediyi tamamlayacak seçmeli dersleri alarak, aldığı tüm derslerden başarılı olması, en az 60 gün süreli staj yapması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 

İstihdam Olanakları

Çevre Koruma ve Kontrol Programından mezun olan öğrenciler su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık kontrolü, içme suyu ve atıksu arıtımında kullanılan ölçüm cihazlarını ve tesis işletim ekipmanlarını, laboratuar cihazlarını, çevresel parametrelerin analiz edilme yöntemlerini ve veri toplamayı, büro alet, makine ve malzemelerini kullanmayı öğrenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DSİ, Belediyeler, Üniversiteler, Hastaneler Özel Sektör Kuruluşları, Mühendislik ve Müşavirlik Büroları, Sanayi Tesisleri, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarları v.b. gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. 

Üst Derece Programlara Geçiş

Çevre Koruma ve Kontrolü ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında(DGS) başarılı oldukları takdirde Çevre Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

1d 52ee2